Ak Vami zakúpený tovar vykazuje vadu, alebo s objednávkou nie je čokoľvek v poriadku, prosím, čo najskôr nás telefonicky kontaktujte. Budeme sa snažiť s Vami situáciu čo najrýchlejšie vyriešiť k Vašej spokojnosti.

Výhradné právo na posúdenie a vybavenie reklamácie produktov Medela (ďalej len tovar alebo odsávačky) má len autorizované servisné stredisko DN FORMED Brno s.r.o. Nežiadajte, prosím, túto službu v lekárňach a predajniach.

Reklamácie

V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamáciu tovaru. 

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku stanovenú občianskym zákonníkom t.j. 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene veci alebo jej súčasti, začína plynúť nová záruka v dĺžke 24 mesiacov.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, stačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nie je ju ani možné ako takú reklamovať.

Adresa pre podávanie reklamácií:

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 487/76a

612 00 Brno, ČR

+421 948 056 381

Pred uplatnením reklamácie tovaru

Skontrolujte podľa návodu na použitie, či postupujete pri použití tovaru správne a máte všetky súčasti tovaru správne zostavené a či nie sú poškodené.

Pri zníženom výkone odsávačky môžete skúsiť prečistiť motorček. Návod na toto prečistenie nájdete na stránkach www.medela.sk pri danom type odsávačky, v článku "Znížený výkon". Pri prečistení motorček nerozoberajte, postupujte podľa návodu. V prípade zjavného zásahu do motorčeka nebude reklamácia uznaná.

TIP - v prípade, že je nutné odsávačku zaslať k nám na servis, odporúčame kontaktovať rentálnu stanicu v okolí bydliska a zapožičať si nemocničnú odsávačku Symphony za poplatok.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Zhodou s kúpnou zmluvou sa hlavne rozumie, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez vád, ďalej preukazuje akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi predvádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre používanie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Postup reklamácie

Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutnej výške k bezpečnému doručeniu (kupujúci musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady tovaru spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

Priebeh reklamácie tovaru

Vo väčšine prípadov dokážeme i po telefóne na základe Vašich informácií zistiť pravdepodobnú závadu a urýchlene tak vyriešiť vzniknutý problém. Zaslaním náhradného dielu obratom tak môže byť reklamácia vyriešena už do 24-48 hodín. V prípade vážnejšej závady je nutné tovar zaslať na posúdenie do autorizovaného servisného strediska DN FORMED Brno s.r.o.

Reklamácie uskutočňujeme v skrátenej dobe do 5 pracovných dní vrátane odoslania tovaru späť.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV PRI REKLAMÁCII

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo požiadať predávajúceho medela.sk o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo ak má pocit, že boli v procese reklamácie porušené jeho práva. Žiadosť spotrebiteľ zasiela e-mailom na medela@medela.sk . Pokiaľ predávajúci odpovie zamietnutím alebo do 30 dní neodpovie vôbec, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú orgány a oprávnené právnické osoby, ktorých zoznam nájdete na stránke ministerstva hospodárstva http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s . Návrh možno podať spôsobom, ktorý je bližšie špecifikovaný v §12 zákona 391/2015 Z.z.

Alternatívne riešenie sporov môže začať iba spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania ani zamestnania. Alternatívne riešenie sporov nemožno začať v prípade, že hodnota sporu je menšia ako 20€. Subjekt alternatívneho riešenia sporov  môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporov do maximálnej výšky 5€ s DPH. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku.

Pri vrátení alebo výmene tovaru nesie všetky náklady na dopravu zákazník.

Spoločnosť DN FORMED Brno s.r.o. zodpovedá iba za reklamácie produktov nakúpených u autorizovaných predajcov.

Formulár je na stiahnutie tu: Formulár pre reklamáciu tovaru

Formulár je na stiahnutie tu: Formulár pre vrátenie alebo výmenu tovaru

Platné od 1. 3. 2018

Produkt bol pridaný do zoznamu želania
Produkt bol pridaný na porovnanie.

Súbory Cookie

Súbory cookie používáme k tomu, aby sme Vám poskytli čo najlepší zážitok z pozerania našich webových stránok.
Používáním našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s umiestnením súborov cookie vo Vašom zariadení.

Viac informácií