Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.medela.sk. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník).

1. Spoločnosť

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, Slovenská republika IČO: 50128612, IČ DPH: SK4120034039, sídlo centrály: Hudcova 76a, 612 48 Brno. Všetky potrebné iniciály nájdete tiež v kontaktoch. Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok.

2. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie o prijatí objednávky do systému elektronickej objednávky.

Storno objednávky zo strany kupujúcího

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody najmä v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na prianie zákazníka obstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava atp..

Storno objednávky zo strany predávajúceho

 • bez udania dôvodu
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní).

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa ďalej riadi zákonom č. 102/2014 Z. z. (viac v ďalších bodoch). V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie na IČ). Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie uvedených podmienok v sekcii „Vrátenie tovaru“.

4. Cena a charakteristika tovaru

 • Ceny sú uvedené na stránkach jednotlivých výrobkov a v objednávke.
 • Všetky ceny v obchode sú koncové, vrátane DPH 20%.
 • Názov tovaru a jeho hlavné charakteristiky sú uvedené na stránkach jednotlivých produktov.

5. Dodacie podmienky

 • Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 24-48 hodín od potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohode s kupujúcim.
 • Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku, formulár vratky nepoužitého tovaru do 14 dní.
 • Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike službou PPL. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa výšky objednávky. Viď sekcia „Spôsoby a ceny doručenia".

6. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok sú reklamačné podmienky, ktoré sú v plnom znení v sekcii Reklamácie.

7. Akčný tovar

Pri tovare označenom titulkom akcia, novinka alebo výpredaj je stav platný do vypredania zásob alebo do odvolania.

8. Predaj a platba za tovar

 • Predávajúci je majiteľom tovaru a predáva ho kupujúcemu (zákazníkovi).
 • Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru. Uhradenie plnej čiastky je uskutočnené buď osobne na prevádzke predávajúceho, dobierkou v mieste predania tovaru (prostredníctvom zmluvnej špedičnej spoločnosti), platobnou kartou na e-shope, platobnou bránou na e-shope.

9. Bezpečnosť a ochrana informácií a osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu ako správca osobných údajov (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo len „Subjekt údajov“) o tom, že:

 • Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z vadného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Správcu podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.
 • Dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.
 • Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, počas ktorej je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.
 • Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť pre účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľovi doručovacích služieb zvolenému Subjektom údajov, a ďalej osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovnícke služby v záujme zaistenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu údajov do tretej zeme, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.
 • Subjekt údajov má právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako i právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak je presvedčený, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

10. Záverečné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvárané medzi spoločnosťou DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, Slovenská republika IČO: 50128612, IČ DPH: SK4120034039, sídlo centrály: Hudcova 76a, 612 48 Brno a kupujúcim. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba rovnako ako osoba právnicka. Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzavretej objednávky sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami občianskeho zákonníka, v prípade právnickej osoby obchodným zákonníkom.

V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako i obchodnej politike spoločnosti, si spoločnosť DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, Slovenská republika IČO: 50128612, IČ DPH: SK4120034039, sídlo centrály: Hudcova 76a, 612 48 Brno, vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť.

Platné od 1. 3. 2018

Produkt bol pridaný do zoznamu želania
Produkt bol pridaný na porovnanie.

Súbory Cookie

Súbory cookie používáme k tomu, aby sme Vám poskytli čo najlepší zážitok z pozerania našich webových stránok.
Používáním našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s umiestnením súborov cookie vo Vašom zariadení.

Viac informácií